- ምልክታ ጨረታ

    ግልፂ ጨረታ

                                                           ዕለት —————-                                                                             

 ግልፂ ጨረታ

ንኮሚሽን ፖሊስ ክልል ትግራይ ግልገሎት ዝውዕል ንብረት ኣጫሪቱ ክዕድግ ይደሊ

                 ተወዳደርቲ  ከማልእዎ  ዝግባእ

  1. ተወሳኺ እሴት ታክሲ /ቫት/ ተመዝጋቢ ዝኾነ ናይ ወርሒ ————-ዓ/ም ወርሓዊ ዲክለር ዝገበረን ኣታሓሒዙ ከቕርብ ዝኽእልን
  2. ዝተሓደሰ ንግዲ ፍቓድ ኣታሓሒዙ ከቕርብ ዝኽእል
  3. ናይ መቕረባይነት ግልጋሎት ወሃባይነት ፍቓድ ዘለዎን ኣታሓሒዙ ከቕርብ ዝኽእል
  4. ናይ ግብሪ ከፋሊ መለለይ ቁፅሪ /Tin number/ ዘለዎምን ኣታሐሒዙ ከቕርብ ዝኽእል
  5. ጨረታ መኽበሪ ፡

– ዝተፈላለዩ ናይ ———————ምስ CPO/ ናይ ጨረታ ዶክሜንት ብዝተዓሸገ ፖስታ ብሲፒኦ ኣታሓሒዙ ከቕርብ ኣለዎ

  1. ተወዳደርቲ ንዘሸነፍዎ ንብረት ኣብ ውሸጢ 3ተ መዓልቲ ውዕሊ ኣሲሮም ኣብ ውሸጢ ——መዓልቲ ብናይ ባዕሎም መጓዓዓዚ ኣብ ኮሚሽን ፖሊስ ከቕርቡ ዝኽእሉ
  2. ተወዳደርቲ ሰነድ ጨረታ ———–ብር ብምኽፋል ኣብ ዝመልእዎ ሰነድ ጨረታ ማሕተም፣ ፊርማ ሙሉእ ኣድራሻ ምስ ስልኪ ቁፅሪ ክገልፁ ዝኽእሉ ካብ ዕለት  ————-ዓ/ም ክሳብ ዕለት ————–ዓ/ም ሰዓት ———–ቐትሪ ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ መስራቤትና ዝተዳለወ ናይ ጨረታ ሳንዱቕ ምእታው ዝኽእሉ ኾይኖም ኣብቲ ዕለት ሰዓት —————-ተዓፂዩ በዚ ዕለት ቐትሪ ሰዓት ————ተጫረቲ ወይ ደማ ሕጋዊ ወከልቶም ኣብ ዝተረኸብሉ ይኽፈት
  3. ኣብ ናይ ዋጋ መቕረቢ ዝተመልአ ዋጋ ፀኒዑ ዝፀንሐሉ ————-መዓልቲ ፀኒዑ ይፀንሕ
  4. ኮሚሽና ዝሓሸ መማረፂ እንተረኺቡ ብኽፋል ይኹን ብሙሉእ ናይ ምስራዝ መሰሉ ሕሉው ኮይኑ ብተወሳኺውን 20 ናይ ምውሳኽን ምቕናስን ከምዝኽእል እዩ
  5. ንዝበለፀ ሓበሬታ ብስልኪ ቁፅሪ 0344406577 ወይ ድማ ኣብ ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ትግራይ ቢሮ ቁፅሪ 208 ምሕታት ይኽእሉ

               ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ትግራይ     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *