ትራፊክ ፖሊስ

ሓደጋ ትራፊክ ንምንካይ ዘይሕለል ቓልሲ ክንገብር ይግበአና!

ሓደጋ ትራፊክ ክንደየናይ  መስካሕክሕን  ተሓባቢርና ክንሰርሐሉ ዝግባኣናን ምዃኑ በቢግዚኡ ንሞትን ኣካል ጉድኣትን ዕንወት ንብረትን ዝዳረጉ ዘለው ዜጋታትናን ዝበፅሕ ዘሎ ኪሳራን ከገንዝበና ይኽእል እዩ፡፡

እዚ በብጊዝይኡ ኣብ ልዕሊ ሂወት ደቂ ሰባት ዝበፅሕ ናይ መንገዲ ተጓዓዝቲ ሓደጋ መጠን ምውሳኽ ጥራሕ ዘይኾነስ ናይቲ ጉድኣት መጠን ብመስካሕካሓይነቱ ኣተሓሳሳቢ እናኾነ ብምምፅኡ እዩ፡፡

ጉዕዞ ልምዓትና ንምቅልጣፍ ምችው ናይ ትራፊክ ተፋሰስ ንክህሉ እጃምና ነበርክት…!

ጠንቅታትን ጎዳእነትን ሓደጋ ትራፊክ

¨ሓደጋ ትራፊክ መፃኹ ከይበለ ሰራዊትን ኣፅዋርን ከይኽተተ ድምፂ ከይስመዐ ብዝወፃኸዮ ዘትርፍ ከታሪ ኮይኑ ኣሎ በዚ ድማ ብዙሓት ወገናት ብዘወፈርዎ ተሪፎምን ይተርፉን ኣለው

¨ኣብ ዓለምና ንጥፍኣት ሂወት ደቂ ሰባት ኣካል ምጉዳል ፣ ንብረት ምዕናውን ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ዋላ እንተሃለው ካብዚኦም  ብጎዳእነቱ ኣብ ቅድሚት ካብ ዝፅርሑ ምኽንያታት እቲ ሓደ ናይ ትራፊክ ሓደጋ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ፡፡ ናይ ሃገርና ብፍላይ ድማ ናይ ክልልና  ኩነታት እንተሪእና ድማ ካብዚ ዝተፈለየ ኩነታት ኮይኑ ኣይንረኽቦን ፡፡መፃኢ ጉዕዞ ሃገርና ብሩህ ከምዝኮነ  ዘመላክቱ  ዓወታት ልምዓት ነመዝግብ ከምዘለና ንኹሉ ግልፂ ኮይኑ ይኹን ደኣንበር እዞም ዛጊድ ዝወነናዮም ረብሓታት ኣብ ቅድመይና ብዝተደቀነ ሓደጋ ትራፊክ ይኹለፉን ይዕንቀፉን ኣለዉ ብዝምዝገብ ዘሎ ቅልጡፍ ልምዓት መሊእና ተጠቀምቲ ኣብክንዲ ንከውን በብመዓልቱ ብኽያትን ሓዘንን ምስማዕ ልሙድ ኮይኑኣሎ።

¨ስለዝኾነ ድማ እዚ ኣብ ምጥፋእ ሂወት ወዲሰብ ፣ ምጉዳል ኣካልን ምዕናው ንብረትን ጠንቂ ብምዃን ኣብ ኣጠቓላሊ ኢኮኖምያዊ ፣ ማሕበራውን ልምዓታውን ምንቅስቓሳት ክልልና  ኣሉታዊ ተፅዕኖን ስግኣትን ብምፍጣር ፀገም ሕ/ሰብ ኮይኑ ዝርከብ ናይ ትራፊክ ሓደጋ ደረጃ ጉድኣቱን ሳዕቤናቱን ፣ መንቀልታቱን ፈሊጠካ መፍትሒ ሓሳባት ምቕማጥ ንውስናት ኣካላት ዝግደፍ ዘይኮነስ ናይ ኩሉተሳትፎን ርብርብን ክዓርፎ ግዲ ዝብለና ግዜ ዘይህብ ኣንገብጋቢ ዋኒን  እዩ ፡፡