ስለና

ተልእኮ ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ትግራይ

ተልእኾና ሕገ መንግስቲ ሃገርናን ክልልናን ካልኦት ሕግታት ብምኽባርን ክኽበሩ ብምግባርን ንቑሕ ተሳትፎ ህዝቢ ዘረጋገፀ    ቡቑዕን ቑልጥፍን ሓበሬታ መሰረት ዝገበረ ናይ ምክልኻል ገበን ምፅራይ ገበንን ቑፅፅርን ድሕንነትን ሓደጋ ምፅራይ ትራፊክን ካልኦት በቲ ኮሚሽን ዝፍፀሙ ተግባራት ብምስራሕ ኣብ ሕ/ሰብ ሰላምን ድሕንነትን ክነግስ ምግባር።

ራእይ

 ኣብ መፃ ሰላምን ድሕንነትን ብዘተኣማምን ብርኪ ዝነገሰላ ትግራይ ምርኣይ።

ክምዕብሉ ዝድለዩ እምነታት

  • ንሕገ-መንግስቲ ሃገርናን ክልናን ተኣመንቲ ንኸውን
  • ፅንዓት፣ መስዋእትነትን ሰብኣውነትን ንላበስ
  • ተሳትፎን ዕግበትን ህዝቢ ነረጋግፅ
  • ንፖሊሳዊ ሞያን ኣርማን ክብሪ ንህብ
  • ሚስጢር ምሕላውን ተኣማንነትን ንላበስ
  • ግልፅነትን ተሓታትነት ዘለዎ ኣሰራርሓ ንኽተል
  • ብሓባር ናይ ምስራሕ መትከል ንክተል
  • ንኣታሓሳስባን ኣካብነትን ክራይ ብብቕዓት ንቃለስ
መልእክቲ ክቡር ኮምሽነር
ህዝቢ ዝተሳተፈሉ ዓዉደ ስራሕ ልዕሊ ኹሉ ናብ ዉፅኢት ከም ዘብቅዕ አብ ናይ ትማሊ ሕሉፍ ጉዕዞና ዘረጋገፅናዮ ዘይሃስስ ወርቃዊ ዓወት ሓደ ምስክር እዩ። ነዚ እዉን እዩ ፖሊሲን ስትራተጅን መንግስትና አሳታፊነት ህዝቢ ዘቐድም። ኮምሽን ፖሊስ ብ/ክ/መ/ትግራይ እዉን ነቲ ተቐዲሑ ዘይዉዳእ ባሕሪ ታሪኽ ዝወነነ ህዝቢ ትግራይ አብ ናይ ምክልኻል ገበን ንጥፈታቱ እናሳተፈ ብኣዉርኡ ህዝቢ ሰልላምን ድሕንነትን ከባቢኡ ንከረጋግፅ ፖሊስ ድጋፍን ክትትልን እናሃበ ዝጭበጥ ዉፂት ምምዝጋብ ጀሚሩ ዘሎ። ተልእኽኡ አብ ሽቶ ክበፅሕ ግድን ሕዝቢ አብ ዙርያ ምክልኻል ገበን አድማስ ግንዛብኡ ሰፊሑ ብወነ ክሳተፍ አለዎ። አንተን ህዝቢ ክሳብ ጉጅለ ልምዓት ወዲበን ስለ ሰላም ገዝኡን ከባቢኡን ክዝቲ ዝገበራ ወረዳታት እቲ ኮምሽን ዝሓዞ ሽቶ ምንካይ ገበን ተመጣጢረነኦ ዘለዋ። ጎዳና ምዕባለ ክልልናን እናተዓፃፀፈ ብዝሰጎመ ቁፅሪ ተዓፃፂፉ ዝሰርሕ ተሪር ስብእና ዝወነነ ሓይሊ ፖሊስ ይጥለብ። ንስሉጥ ልምዓታዊ ስድሮታትና ዝፃብኡ ፀረ ሰላም ሓይልታት አፍሽሉ ሕዝቢ ብዘይምንም ስግአት አታዊኡ ንምድንፋዕ ምእንቲ ከም ልቡ ክንቀሳቐስ። ሕብረትን ዉዳበን እንተሃልዩ ዘይሰዓር ፀላኢ ስለዘየለ ካብ ምንጋጋ ድኽነት ንምምላጥ ዝኸድናዮ ጉዕዞ እዉን ዘለናዮ ጎዳና ባዕሉ ይምስክር።ስለዚ ፖሊስ ንሕገመንግስትን ሕገመንግስታዊ ስርዓትን ሃገርና ዘለዎ ፅንዓትን ደጀንነትን ብዝግባእ ክዋፃእ ህዝቢ አብ ጎኑ እንተረብብ እዩ እሞ በብስራሕ ብፅሒትና ከም ንህቢ ዓሲልና ሰላምን ድሕንነትን ብዘተአማምን መልክዑ ዝነገሰላ ትግራይ ንምርአይ እጃምና ክንዋፃእ ይግባእ።

ንጥንቃቐ​

ኮሚሽን ፖሊስ ብሔራዊ ክልል መንግስቲ ትግራይ ካብ ገበንን ስግኣት ገበንን ነፃ ዝኾነ ከባቢ ብምፍጣር ክልልና ንኢንቨስቲመንት ምችውቲን ንበፃሕቲ ዓዲ ተመራፂትን ንክትኸውን ህዝቢ ዘሳተፈ ስራሕቲ ምስፋን ሰላም እናተግበረ ይርከብ።  እቲ ብተሳትፎ ሕ/ሰብ ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋህው ብርኪ ሰላም ቀፃልነት ንክህልዎ ድማ ህዝቢ ምስ ኣካል ፀጥታ ብምዃን ሐዚ እውን ከም ትማሊ ኣብ ጉዳይ ሰላምን ድሕንነትን ከባቢኡ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ኮሚሽንና እንትፅውዕ፤ ውሑስ ሰላምን ድሕንነትን ሓደ ከባቢ ንምርግጋፅ ብሕ/ሰብ ክውሰድ ዝግባእ ጥንቃቐ ድማ፡-

ገበንን ስግኣት ገበንን ከባቢና ንምንካይን ንምውጋድን ምስ ኣካላት ፀጥታ ተዋዲድና እንትንሰርሕ ተጠቀምቲ ውፅኢት ሰላም ምዃንና ተገንዚብና ልባዊ ምንቅስቓስ ክንፍፅም ይግባእ።

ብመኪና ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣብ እንጓዓዓዘሉ እዋን ተንቀሳቓሲ ስልኪ /ሞባይል/ ገንዘብን ካልኦት ክባራት መጋየፅታትን ብጥንቃቐ ክንሕዝ ይግባእ።

ናብ ናይ እምነት ቦታ፣ ናብ ዕዳጋ ወይ ከዓ ጠቕሊልና ኣብ እንገሸሉ እዋን ገዛና ዝሕልው ሰብ ክንገድፈሉ ይግባእ።

ኣብ መኪና ወይ ታኽሲ እንትንጓዓዝ መስኮት ከፊቲና ንስርቂ ብዘቃልዕ መንገዱ ስልኪ ክነዛራርብ የብልናን።

ውልቀን መንግስታዊን ትካላቶም ሕጋውነት ዘለዎ ሓለዋ ክቖፅርሉ ይግባእ።

ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን እንሳፈረለን ተሽከርከርቲ መፍለዪ ቁፅሪ መኪና ክንሕዝ ስልክና ንሰብ እንትንህብ ድማ መንነት እቲ ሰብ ክንፈልጥ ይግባእ።

ብዝተፈላለየ ምኽንያት ንናብ ከባቢና ተመሳሲሎም ብምእታው ዝኾነ ይኹን ዓይነት ገበን ክፍፅሙ ንዝደልዩ ሰባት ባይታ ክስእኑ ጥንኩር ክትትል ፀጉረ ለወጥ ምክያድ የድሊ።

ናይ ንግዲ ልውውጥ ኣብ እነካይደሉ እዋን ሕጋውነት እቲ ገንዘብ ክነረጋግፅ ኣለና።

ኣብ ሕድሕድ በሪ ገዛውትና መብራህቲ ክንተክል ኣለና።

ኣብ ትካል ይኹን ኣብ መንበሪ ገዛ ሰራሕተኛ ኣብ እንቖፅረሉ እዋን ብቑዕ ዋሕስ ዘለዎ/ዋ ክኸውን ይግባእ።

ብዓይኒ ስግኣት ፀጥታ ዝጠርጠርዎ ኣካል እንተሃልዩ ካርዲ መለለዪ መንነት ናይ ምሕታት ዜግነታዊ ሓላፍነትና ኣለዎም።

ኣብ ከባቢኦም ተኹሲ ጥይት፣ ኣውያትን ካልኦት ምልክታት ብፅሑለይ ፃዊዒት እንትሰምዑ ክረድኡን ናብ ዝምልከቶ ኣካል ፀጥታ ክሕብሩ ይግባእ።

ፀጋማይ መስመርና ተኸቲልና ብምጓዓዝ ሓደጋ ትራፊክ መንገዲ ንከላኸል።

ፀጋማይ መስመር ተኸቲልና ክንጓዓዝ ይግባእ።

ክንሻገር ከለና የማን ፀጋም ሪኢና ፃዕዳ ቅብኢ /ዜብራ/ ተጠቒምና ክነቋርፅ ይግባእ።

ምኽባር ሰላም ተሳትፎ ኩሉ ሕ/ሰብ ይጠልብ...!!!

  • ነፃ መስመር : 814
  • ክልል ሓበሬታ : 0344-400193

ክልል ሓበሬታ

infodesk@tigraypolice.gov.et

ኣድራሻና

ጎደና ኣግኣዚ ፊትንፊት ሚላኖ ሆቴል ፣ መቐለ ፣ትግራይ